وارد شوید | ثبت نام کنید
الگوی نظام حرکتی در ساختارهای فضایی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد استان زنجان دکتر مسیح اله معصومی-فاطمه بهاری-صدرالدین مقدم 1397 127 تابستان 1

 شکل فیزیکی شهر در بسیاری از جهات میتواند انعکاسدهندهی ساختار اجتماعی آن باشد. شهر

به وسیلهی گذرها و مسیرهای حرکت به عنوان واحد اصلی روابط اجتماعی شهرها، متشکل از اجزا

اصلی و فرعی بوده که توسط عوامل فضایی تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر سیستم شهر را به بدن انسان

تشبیه کنیم، رگها به عنوان نظام حرکتی این سیستم و اعضای بدن نقش کاربریهای مختلف شهر را

دارند. نظام حرکتی به واسطه ی ارتباط با مرکز و بخشهای مختلف شهر، موجب ارتباط اجزا با یکدیگر

و مرکز نیز میشود. در حقیقت استخوان بندی اصلی شهر به واسطه ی این نظام حرکتی به وجود آمده

و انسانها همیشه در این رگهای حیاتی جابه جا میشوند. درواقع تحقق اهداف عملکردی شهر، به

حرکت و جابه جایی درون این سیستم و از همه مهم تر رعایت کیفیت فاکتورهای اجتماعی به خصوص

رفتار، وابسته است. این قاعده نه تنها در عرصه ی شهر بلکه بهطور گسترده ای در معماری و محیط

انسان ساخت نیز قابل طرح و پیگیری است.

رشد شهرنشینی و ماشینی شدن شهرها مقیاس جدیدی از دسترسی و شیوه های جابه جایی را در

برنامه ریزی شهر مطرح کرد که با تعاریف سنتی آن متفاوت بود. از اینرو توجه به کیفیت فضایی

معابر کمرنگ تر شد و در حاشیه قرار گرفت. به طوریکه در دوران معاصر شهرهای اندکی را میتوان

یافت که بر مبنای نظام حرکتی و کیفیتهای درونی طراحی و ساخته شده باشند. عدم توجه به

الگوی نظام حرکتی از جمله مهمترین مشکلاتی بوده که شهرسازان باید به آن بپردازند.

 

 مقدمه

فصل 1

1- شهرها به مثابهی یک نظام حرکتی

1- 1- ساختار و عملکرد شهری

چندعملکردی بودن شهرها و ساختار جز-کل آنها

ساختار فیزیکی و عملکرد فضا مستقل نیستند

شکل فضایی شهر لندن

اصل حرکت طبیعی

اثرات افزایندهی نظام حرکتی

ساختار جزء و کل

تکنیکهای مغایر با اصول شهرسازی

بررسی منشأ شهرسازی و دگرگونی شهری

فصل 2

2- آیا معماری میتواند عامل به وجود آورندهی ناهنجاریهای اجتماعی باشد؟

1-2- جبرگرایی معماری عامل ایجاد ناهنجاریهای رفتاری

نگاهی دقیق به روششناسی

معماری و جامعهی مجازی

روشی برای ایجاد امنیت شهری

ساختارهای اجتماعی فضا و مسئله L شکل

شهروندان و جستجوگران فضا

تفکیک و تمایز اثرات اجتماعی از اثرات معماری

جبرگرایی معماری و جامعهی مجازی

فصل 3

3- زمان بهعنوان بعدی از فضا

1-3- شهرهای نامتعارف

محور بهعنوان نماد و ابزار

محوریت سمبلیک در شهرسازی

6 الگوی نظام حرکتی در ساختارهای فضایی

برخی قیاسها و ثباتها

زمان بهعنوان بعدی از مکان

فصل 4

4- شناخت سازمان فضایی از طریق درک دیداری

1-4- مشکل فضا براساس گفتههای لوی استراوس

مدلهای ریختشناسی

ایدههایی که به آن میاندیشیم و ایدههایی که با آن میاندیشیم

فضا و دانش اجتماعی

برنامههای قوی و ضعیف

روابط قوی و ضعیف، شبکههای کلی و محلی

ژنوتیپ نامتوازنی احتمالی در دو آزمایشگاه تحقیقاتی

ترکیب خلق پدیده و درک دیداری آن

جایگاه محور در درک نظام فضایی

انسان

محیط

ادراک محیطی

نظام بصری

عناصر بصری

کیفیت روابط بین عناصر

حرکت

زمان

راه

محور

فصل 5

جمع بندی

منابع

 

کتاب های در این موضوع

دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved