وارد شوید | ثبت نام کنید
معماری روایی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد استان قزوین سیلوَن دوبلیکر، سباستین جرارد علی اکبری، کیمیا صفی‌پور، ندا عبدزاده 1397 212 پاییز 1

ایـن کتـاب، ویراسـت ششـم راهنمـای برنامهریـزی بـرای فـروش، جدیدتریـن کوشـش بانگـز در زمینـه کمــک بــه شــما بــرای روبــه رو شــدن بــا مســائل مهمــی اســت کــه ســر راه تجــارت شــما قــرار دارد: چگونــه میتوانیـد بـه انـدازه کافـی مشـتریانی جـذب کنیـد کـه خواهـان و آمـاده خریـد محصـولات و خدمـات شـما بـا قیمتـی باشـند کـه برایتـان سـودآوری داشـته باشـد؟ آنچـه مسـئله را سـخت تر می کنـد ایـن اسـت کـه،
رقابتـی و بهسـرعت در حـال تغییـر بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهیـد. شـما مجبـور هسـتید در فضایـی شـدیدا تعریـف مـورد علاقـه مـن از بازاریابـی عبـارت اسـت از: خلاقیـت، رضایـت مشـتریان و حفـظ ایشـان. هـر تجارتـی (به طورکلـی، هـر سـازمانی) تنهـا تـا زمانـی رونـق خواهـد داشـت کـه همـگام بـا جریـان پیوسـته ای از مشـتریان جدیـد حرکـت کنـد. حتـی ا گـر کار خـود را بـر پایـه مسـتحکمی از مشـتریان وفـادار آغـاز کنیـد، در اثـر نوسـانات اقتصـادی، خـروج افـراد از قلمـرو بازرگانیتـان، دسـتاندازی رقبـای جدیـد و غیرمسـتقیم، تغییـر سـلیقه ها (ذائقه هـا) و عادت هـا و مجموعـه ی از تغییـرات دیگـر، هـر سـال چیـزی حـدود 30درصـد از آن هـا ریـزش خواهنـد داشـت.

فصل 1: اندیشیدن

فصل 2: تخیل

فصل 3: آموزش

فصل 4: طراحی 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved