وارد شوید | ثبت نام کنید
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي روی بیلینتون - رونالد ان آلن دکتر محمود رضا حقی فام - مهندس محمد اسماعیل هنرمند 1396 634 زمستان 5

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

پیشگفتار چاپ اول مترجمين...................................................................................................... 5

پیشگفتار چاپ دوم مترجمين..................................................................................................... 5

مقدمه‌ای بر اولین چاپ............................................................................................................... 5

مقدمه‌ای بر دومین چاپ............................................................................................................. 5

فصل اول: مقدمه.............................................................................................................................. 5

1-1 سابقه بحث......................................................................................................................... 5

1-2 تغيير سناريو....................................................................................................................... 5

1-3 معيار احتمالاتي قابليت اطمينان.......................................................................................... 5

1-4 مقادير آماري و احتمالاتي.................................................................................................... 5

1-5 مقادير مطلق و نسبي.......................................................................................................... 5

1-6 روش‌هاي ارزيابي................................................................................................................. 5

1-7 مفاهيم كفايت و امنيت....................................................................................................... 5

1-8 تحليل سيستم.................................................................................................................... 5

1-9 هزینه و ارزش قابليت اطمينان............................................................................................. 5

1-10 مفاهيم داده‌ها.................................................................................................................. 5

1-11 تفسير نهايي..................................................................................................................... 5

1-12 مراجع.............................................................................................................................. 5

فصل دوم: ظرفيت توليد- روش‌های احتمالاتی پايه....................................................................... 5

2-1 مقدمه................................................................................................................................ 5

2-2 مدل سيستم توليد.............................................................................................................. 5

2-2-1 عدم دسترسی واحد توليدی...................................................................................... 5

2-2-2 جداول احتمالاتی خروج ظرفيت................................................................................ 5

2-2-3 مقايسه معيار قطعی و احتمالاتی............................................................................... 5

2-2-4 یک الگوريتم بازگشتی برای ساخت مدل ظرفيت........................................................ 5

2-2-5 الگوريتم بازگشتی برای حذف واحد........................................................................... 5

2-2-6 روش‌های دیگر ساخت مدل...................................................................................... 5

2-3 شاخص‌های از دست دادن بار.............................................................................................. 5

2-3-1 مفاهيم و روش‌های ارزيابی........................................................................................ 5

2-3-2 مثال‌های عددی....................................................................................................... 5

2-4 نرخ خروج اجباری معادل  (EFOR).................................................................................... 5

2-5 تحليل توسعه ظرفيت.......................................................................................................... 5

2-5-1 روش‌های ارزيابی...................................................................................................... 5

2-5-2 اثرات اختلال............................................................................................................ 5

2-6 خروج‌های برنامه‌ريزي شده.................................................................................................. 5

2-7 روش‌های ارزيابی برپايه دوره............................................................................................... 5

2-8 عدم قطعيت در پيش بينی بار............................................................................................. 5

2-9 عدم قطعيت در نرخ خروج اجباری....................................................................................... 5

2-9-1 روش دقیق [32]...................................................................................................... 5

2-9-2 روش تقريبی [34]................................................................................................... 5

2-9-3 کاربرد...................................................................................................................... 5

2-9-4 محاسبات LOLE.................................................................................................... 5

2-9-5 ملاحظات تكميلي.................................................................................................... 5

2-10 شاخص‌های از دست رفتن انرژي....................................................................................... 5

2-10-1 شاخص‌های ارزيابی انرژي....................................................................................... 5

2-10-2 انرژی مورد انتظار تامين نشده................................................................................. 5

2-10-3 سيستم‌های انرژی محدود....................................................................................... 5

2-11 مطالعات عملی سيستم..................................................................................................... 5

2-12 نتایج............................................................................................................................... 5

2-13 مسائل............................................................................................................................. 5

2-14 مراجع.............................................................................................................................. 5

فصل سوم: ظرفيت توليد- روش فراوانی و تداوم........................................................................... 5

3-1 مقدمه................................................................................................................................ 5

3-2 مدل توليد.......................................................................................................................... 5

3-2-1 توسعه بنیادی.......................................................................................................... 5

3-2-2 الگوريتم بازگشتی برای ساختن مدل ظرفيت[6]........................................................ 5

3-3 شاخص‌های ريسک سيستم................................................................................................. 5

3-3-1 مدل بار حالت تکی................................................................................................... 5

3-3-2 مدل بار حالت تجمعی.............................................................................................. 5

3-4 مطالعات عملی سيستم........................................................................................................ 5

3-4-1 مطالعه حالت پايه..................................................................................................... 5

3-4-2 مطالعات توسعه سيستم............................................................................................ 5

3-4-3 عدم قطعیت پيش بينی بار........................................................................................ 5

3-5 نتایج.................................................................................................................................. 5

3-6 مسائل................................................................................................................................ 5

3-7 مراجع................................................................................................................................ 5

فصل چهارم: سيستم‌های بهم پيوسته............................................................................................ 5

4-1 مقدمه................................................................................................................................ 5

4-2 روش آرایه احتمالی در دو سیستم بهم پیوسته...................................................................... 5

4-2-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

4-2-2 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

4-3 روش واحد کمکی معادل در دو سیستم بهم پیوسته [5-6].................................................... 5

4-4 عوامل تاثیر گذار بر کمک اضطراری موجود از طریق بهم پیوستگی........................................ 5

4-4-1 مقدمه..................................................................................................................... 5

4-4-2 اثر ظرفیت خط رابط................................................................................................. 5

4-4-3 اثر قابلیت اطمینان خط رابط.................................................................................... 5

4-4-4 اثر تعداد خطوط رابط............................................................................................... 5

4-4-5 اثر عدم قطعیت ظرفیت خط رابط.............................................................................. 5

4-4-6 اثر توافقات بهم پیوستگی.......................................................................................... 5

4-4-7 اثر عدم قطعیت پیش بینی بار................................................................................... 5

4-5 ذخیره متغیر در برابر ذخیره بار پیک حداکثر........................................................................ 5

4-6 ارزیابی قابلیت اطمینان در سه سیستم بهم پیوسته............................................................... 5

4-6-1 کمک مستقیم از دو سیستم...................................................................................... 5

4-6-2 کمک غیر مستقیم از دو سیستم................................................................................ 5

4-7 سیستم‌های بهم متصل شده چندتایی.................................................................................. 5

4-8 روش فراوانی و تداوم........................................................................................................... 5

4-8-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

4-8-2 کاربردها.................................................................................................................. 5

4-8-3 تحلیل دوره زماني.................................................................................................... 5

4-9 نتایج.................................................................................................................................. 5

4-10 مسائل............................................................................................................................. 5

4-11 مراجع.............................................................................................................................. 5

فصل پنجم: ذخیره بهره‌برداری....................................................................................................... 5

5-1 مفاهیم عمومی................................................................................................................... 5

5-2 روش PJM........................................................................................................................ 5

5-2-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

5-2-2 نرخ جایگزینی خروج(ORR).................................................................................... 5

5-2-3 مدل تولید............................................................................................................... 5

5-2-4 ریسک مشاركت واحد............................................................................................... 5

5-3 تعمیم روش PJM.............................................................................................................. 5

5-3-1 عدم قطعيت در پیش بینی بار................................................................................... 5

5-3-2 حالت‌های با ظرفیت كاهش داده شده(خاموشي جزئی)............................................... 5

5-4 روش اصلاح شده  PJM...................................................................................................... 5

5-4-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

5-4-2 منحنی‌های ناحیه ریسک.......................................................................................... 5

5-4-3 مدلسازی واحدهایي كه سريع راه‌اندازي مي شوند....................................................... 5

5-4-4 مدلسازی واحدهای ذخیره گرم................................................................................. 5

5-4-5 ریسک مشاركت واحد............................................................................................... 5

5-4-6 مثال‌های عددی....................................................................................................... 5

5-5 خروج‌های بتاخیرانداختنی................................................................................................... 5

5-5-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

5-5-2 مدل‌سازی خروج‌های بتاخیرانداختنی........................................................................ 5

5-5-3 ریسک مشاركت واحد............................................................................................... 5

5-6 روش تابع امنیت................................................................................................................. 5

5-6-1 مفاهیم..................................................................................................................... 5

5-6-2 مدل تابع امنیت....................................................................................................... 5

5-7 ریسک پاسخ....................................................................................................................... 5

5-7-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

5-7-2 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

5-7-3 تاثیر توزیع ذخیره چرخان........................................................................................ 5

5-7-4 تاثیر واحدهای برق- آبی........................................................................................... 5

5-7-5 تاثیر واحدهای با راه‌اندازي سريع............................................................................... 5

5-8 سیستم‌های بهم پیوسته...................................................................................................... 5

5-9 نتایج.................................................................................................................................. 5

5-10 مسائل....................................................................................................................... 5

5-11 مراجع.............................................................................................................................. 5

فصل ششم: سیستم‌های مرکب تولید و انتقال............................................................................... 5

6-1 مقدمه................................................................................................................................ 5

6-2 ساختارهای شعاعی............................................................................................................. 5

6-3 روش احتمال شرطی........................................................................................................... 5

6-4 آرایش‌های شبکه‌ای............................................................................................................. 5

6-5 انتخاب حالت...................................................................................................................... 5

6-5-1 مفاهیم..................................................................................................................... 5

6-5-2 کاربرد...................................................................................................................... 5

6-6 شاخص‌های سیستم و محل بار............................................................................................ 5

6-6-1 مفاهیم..................................................................................................................... 5

6-6-2 ارزیابی عددی........................................................................................................... 5

6-7 کاربرد در سیستم‌های عملی................................................................................................ 5

6-8 داده‌های ضروری برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب................................................ 5

6-8-1 مفاهیم..................................................................................................................... 5

6-8-2 داده‌های قطعی......................................................................................................... 5

6-8-3 داده‌های تصادفی...................................................................................................... 5

6-8-4 خاموشی‌های مستقل................................................................................................ 5

6-8-5 خاموشی‌های وابسته................................................................................................. 5

6-8-6 خاموشی‌های مُد مشترک.......................................................................................... 5

6-8-7 خاموشی‌های ناشی از پست[15]................................................................................ 5

6-9 نتایج.................................................................................................................................. 5

6-10 مسائل.............................................................................................................................. 5

6-11 مراجع.............................................................................................................................. 5

 

فصل هفتم: سیستم‌های توزیع ـ روش‌های پایه و شبکه‌های شعاعی............................................ 5

7-1 مقدمه................................................................................................................................ 5

7-2 روش‌های ارزیابی................................................................................................................ 5

7-3 سایر شاخص‌های قطع برق.................................................................................................. 5

7-3-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

7-3-2 شاخص‌های مبتنی بر مشترک................................................................................... 5

7-3-3 شاخص‌های مبتنی بر  بار و انرژی............................................................................. 5

7-3-4 عملکرد سیستم........................................................................................................ 5

7-3-5 پیش بینی سیستم................................................................................................... 5

7-4 کاربرد در سیستم‌های شعاعی.............................................................................................. 5

7-5 تاثیر حفاظت روی انشعاب‌های فرعی.................................................................................... 5

7-6 تاثیر جداکننده‌ها................................................................................................................ 5

7-7 تاثیر ازکار افتادگی ادوات حفاظتی....................................................................................... 5

7-8 اثر انتقال بارها.................................................................................................................... 5

7-8-1 بدون محدودیت در جابجایی بار................................................................................ 5

7-8-2 محدودیت در انتقال بار............................................................................................. 5

7-9 توزیع‌های احتمالی شاخص‌های قابلیت اطمینان................................................................... 5

7-9-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

7-9-2 نرخ خرابی............................................................................................................... 5

7-9-3 زمان‌های بازیابی....................................................................................................... 5

7-10 نتایج............................................................................................................................... 5

7-11 مسائل............................................................................................................................. 5

7-12 مراجع.............................................................................................................................. 5

فصل هشتم: سیستم‌های توزیع- شبکه‌های موازی و حلقوی........................................................ 5

8-1-مقدمه............................................................................................................................... 5

8-2-روش‌های ارزیابی پایه......................................................................................................... 5

8-2-1 دیاگرام‌های فضای حالت........................................................................................... 5

8-2-2 روش‌های تقریبی...................................................................................................... 5

8-2-3 روش ساده‌سازی شبکه............................................................................................. 5

8-2-4 تحلیل مُدهای خرابی و اثرات آنها.............................................................................. 5

8-3 تاثیر خرابی‌های باسبار........................................................................................................ 5

8-4 تاثیر تعمیرات زمانبندی شده............................................................................................... 5

8-4-1 مفاهیم کلی............................................................................................................. 5

8-4-2 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

8-4-3 تعمیرات هماهنگ شده و ناهماهنگ.......................................................................... 5

8-4-4 مثال عددی.............................................................................................................. 5

8-5 خرابی‌های موقت و گذرا...................................................................................................... 5

8-5-1 مفاهیم.................................................................................................................... 5

8-5-2 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

8-5-3 مثال عددی.............................................................................................................. 5

8-6 درنظرگيري اثرات آب و هوا................................................................................................. 5

8-6-1 مفاهیم..................................................................................................................... 5

8-6-2 مدلسازی حالت آب و هوا.......................................................................................... 5

8-6-3 نرخ‌های خرابی در مدل دو حالته آب و هوا................................................................. 5

8-6-4 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

8-6-5 همپوشانی خاموشی‌های اجباری................................................................................ 5

8-6-6 مثال‌های عددی........................................................................................................ 5

8-6-7 همپوشانی خاموشی اجباری با تعمیرات...................................................................... 5

8-6-8 مثال‌های عددی....................................................................................................... 5

8-6-9 کاربرد در سیستم‌های پیچیده................................................................................... 5

8-7 خرابی‌های مُد مشترک........................................................................................................ 5

8-7-1 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

8-7-2 مثال‌های کاربردی و عددی....................................................................................... 5

8-8 خرابی‌های مُد مشترک و اثرات آب و هوا.............................................................................. 5

8-8-1 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

8-8-2 تحلیل حساسیت...................................................................................................... 5

8-9 اثر خرابی‌های کلید قدرت.................................................................................................... 5

8-9-1 ساده‌ترین مدل کلید قدرت....................................................................................... 5

8-9-2 مُدهای خرابی کلید قدرت......................................................................................... 5

8-9-3 مدلسازی مفروضات.................................................................................................. 5

8-9-4 مدل‌های ساده شده کلید قدرت................................................................................ 5

8-9-5 مثال عددی.............................................................................................................. 5

8-10 نتایج......................................................................................................................... 5

8-11 مسائل....................................................................................................................... 5

8-12 مراجع.............................................................................................................................. 5

فصل نهم: سیستم‌های توزیع- روش‌های تعمیم یافته.................................................................... 5

9-1 مقدمه................................................................................................................................ 5

9-2 ازدست رفتن کل پیوستگی (TLOC).................................................................................. 5

9-3 از دست رفتن جزئی از پیوستگی (PLOC).......................................................................... 5

9-3-1 انتخاب ترکیب‌های خروج.......................................................................................... 5

9-3-2 معیار PLOC........................................................................................................... 5

9-3-3 كاهش تجاوز از محدوده مجاز در شبکه...................................................................... 5

9-3-4 ارزیابی شاخص‌های PLOC...................................................................................... 5

9-3-5 منحنی تداومی تعمیم بار.......................................................................................... 5

9-3-6 مثال عددی.............................................................................................................. 5

9-4 تاثیر بارهای قابل انتقال....................................................................................................... 5

9-4-1 مفاهیم کلی............................................................................................................. 5

9-4-2 مدلسازی بار قابل انتقال............................................................................................ 5

9-4-3 روش‌های ارزیابی...................................................................................................... 5

9-4-4 مثال عددی.............................................................................................................. 5

9-5 ملاحظات اقتصادی............................................................................................................. 5

9-5-1 مفاهیم کلی............................................................................................................. 5

9-5-2 هزینه‌های خاموشی.................................................................................................. 5

9-6 نتیجه گیری....................................................................................................................... 5

9-7 مسائل................................................................................................................................ 5

9-8 مراجع................................................................................................................................ 5

فصل دهم: پست‌ها و مراکز کلیدزنی............................................................................................... 5

10-1 مقدمه.............................................................................................................................. 5

10-2 تاثیر اتصال کوتاه و عملکرد کلید قدرت.............................................................................. 5

10-2-1 مفاهیم.................................................................................................................. 5

10-2-2 برنامه ریزی و اجرا.................................................................................................. 5

10-2-3 مثال‌های عددی..................................................................................................... 5

10-3 حالت‌های عملکرد و خرابی تجهيزات سیستم..................................................................... 5

10-4 خرابی‌های مدار باز و اتصال کوتاه....................................................................................... 5

10-4-1 مدار باز و بازشدن ناخواسته کلیدهای قدرت............................................................ 5

10-4-2 اتصال کوتاه........................................................................................................... 5

10-4-3 مثال عددی........................................................................................................... 5

10-5 خرابی‌های فعال و غير فعال............................................................................................... 5

10-5-1 مفاهیم کلی........................................................................................................... 5

10-5-2 اثر مُد خرابی.......................................................................................................... 5

10-5-3 شبیه سازی مُدهای خرابی...................................................................................... 5

10-5-4 تعیین شاخص‌های قابلیت اطمینان......................................................................... 5

10-6 عملکرد غلط کلیدهای قدرت معمولاً بسته.......................................................................... 5

10-6-1 مفاهیم کلی........................................................................................................... 5

10-6-2 مثال عددی........................................................................................................... 5

10-6-3 نتیجه گیری و ارزیابی............................................................................................. 5

10-7 تحلیل عددی یک پست منتخب........................................................................................ 5

10- 8 نقص منابع تغذیه دیگر.................................................................................................... 5

10-8-1 سوء عمل کلیدهای قدرتی که در حالت عادی باز هستند.......................................... 5

10-8-2 خرابی در منابع تغذیه دیگر..................................................................................... 5

10-9 نتایج............................................................................................................................... 5

10-10 مسائل........................................................................................................................... 5

10-11 منابع............................................................................................................................. 5

فصل یازدهم: دسترس پذیری  نیروگاه و پست............................................................................... 5

11-1 دسترس پذیری نیروگاه تولید برق..................................................................................... 5

11-1-1 مفاهیم.................................................................................................................. 5

11-1-2 واحدهای تولید برق................................................................................................ 5

11-1-3 تاثیر ترانسفورماتورهای پست.................................................................................. 5

11-2 حالت‌های کاهش داده شده و سیستم‌های کمکی................................................................ 5

11-2-1 مفاهیم.................................................................................................................. 5

11-2-2 مدلسازی حالت‌های کاهش داده شده...................................................................... 5

11-3 تخصیص و تاثیر رزروها..................................................................................................... 5

11-3-1 مفاهیم.................................................................................................................. 5

11-3-2 مروری بر روش‌های مدلسازی................................................................................. 5

11-3-3 مثال‌های عددی..................................................................................................... 5

11-4 سیستم‌های حفاظتی........................................................................................................ 5

11-4-1 مفاهیم.................................................................................................................. 5

11-4-2 روش‌های ارزیابی و مدلسازی سیستم...................................................................... 5

11-4-3 ارزیابی خرابی در مقابل عملکرد.............................................................................. 5

11-4-4 ارزیابی عملکرد ناخواسته........................................................................................ 5

11-5 سیستم‌های HVDC........................................................................................................ 5

11-5-1 مفاهیم.................................................................................................................. 5

11-5-2 طرح‌های متداول HVDC...................................................................................... 5

11-5-3 پل‌های یکسو ساز/مبدل.......................................................................................... 5

11-5-4 مدل‌های معادل پل................................................................................................ 5

11-5-5 پست‌های مبدل..................................................................................................... 5

11-5-6 لینک‌های انتقال و فیلترها...................................................................................... 5

11-5-7 لینک HVDC مرکب............................................................................................. 5

11-5-8 مثال‌های عددی..................................................................................................... 5

11-6 نتایج................................................................................................................................ 5

11-7 مسائل....................................................................................................................... 5

11-8 مراجع....................................................................................................................... 5

فصل دوازدهم: کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو........................................................................ 5

12-1 مقدمه.............................................................................................................................. 5

12-2 انواع شبیه سازی.............................................................................................................. 5

12-3 مفاهیم شبیه سازی.......................................................................................................... 5

12-4 اعداد تصادفی................................................................................................................... 5

12-5 نتایج شبیه سازی............................................................................................................. 5

12-6 کاربرد در ارزیابی قابلیت اطمینان ظرفیت تولید.................................................................. 5

12-6-1 مقدمه................................................................................................................... 5

12-6-2 مفاهیم مدلسازی.................................................................................................... 5

12-6-3 تعیین LOLE با بار غیرزمانی................................................................................. 5

12-6-4 تعیین LOLE با بار زمانی...................................................................................... 5

12-6-5 تعیین قابلیت اطمینان با بار غیرزمانی..................................................................... 5

12-6-6 تعیین قابلیت اطمینان با بار زمانی........................................................................... 5

12-7 کاربرد در سیستم‌های مركب تولید و انتقال........................................................................ 5

12-7-1 مقدمه................................................................................................................... 5

12-7-2 مفاهیم مدلسازی................................................................................................... 5

12-7-3 کاربردهای عددی................................................................................................... 5

12-7-4 تعمیم‌های روش پایه.............................................................................................. 5

12-8 کاربرد در سیستم‌های توزیع.............................................................................................. 5

12-8-1 مقدمه................................................................................................................... 5

12-8-2 مفاهیم مدلسازی................................................................................................... 5

12-8-3 مثال‌های عددی برای شبکه‌های شعاعی.................................................................. 5

12-8-4 مثال‌های عددی برای شبکه‌های حلقوی(موازی)....................................................... 5

12-8-5 بسط روش پایه...................................................................................................... 5

12-9 نتایج............................................................................................................................... 5

12-10 مسائل........................................................................................................................... 5

12-11 مراجع........................................................................................................................... 5

فصل سیزدهم: ارزیابی ارزش قابلیت اطمینان................................................................................ 5

13-1 مقدمه.............................................................................................................................. 5

13-2 ارزیابی ضمنی/قطعي ارزش قابلیت اطمینان....................................................................... 5

13-3 ارزیابی هزینه قطع برق مشترک........................................................................................ 5

13-4 روش‌های ارزیابی پایه....................................................................................................... 5

13-5 هزینه بررسی‌های قطع برق............................................................................................... 5

13-5-1 ملاحظات.............................................................................................................. 5

13-5-2 روش‌های ارزیابی هزینه.......................................................................................... 5

13-6 توابع خسارت مشترک....................................................................................................... 5

13-6-1 مفاهیم.................................................................................................................. 5

13-6-2 تعیین ارزش قابلیت اطمینان در سطح HLI............................................................ 5

13-6-3 تعیین ارزش قابلیت اطمینان در سطح HLII........................................................... 5

13-6-4 تعیین ارزش قابلیت اطمینان در بخش توزیع........................................................... 5

13-6-5 تعیین ارزش قابلیت اطمینان پست.......................................................................... 5

13-7 نتایج............................................................................................................................... 5

13-8 مراجع.............................................................................................................................. 5

فصل چهاردهم: سخن آخر.............................................................................................................. 5

پیوست 1: تعاریف............................................................................................................................. 5

پیوست 2: تحلیل سیستم IEEE-RTS.......................................................................................... 5

الف2-1 مقدمه........................................................................................................................... 5

الف2- 2 IEEE-RTS................................................................................................................ 5

الف2-3 نتایج IEEE-RTS........................................................................................................ 5

الف2-3-1 سیستم تکی....................................................................................................... 5

الف2-3-2 سیستم‌های بهم پیوسته....................................................................................... 5

الف2-3-3 روش تداوم و فراوانی........................................................................................... 5

الف2-4 نتایج............................................................................................................................. 5

الف2-5 مراجع........................................................................................................................... 5

پیوست 3: معادلات همپوشانی حوادث مرتبه سوم......................................................................... 5

الف3-1 مقدمه........................................................................................................................... 5

الف3-2 علائم............................................................................................................................ 5

الف3-3 همپوشانی خرابی موقت/گذرا با دو خرابی دائمی.............................................................. 5

الف3-4 همپوشانی خرابی موقت/گذرا با خاموشی دائمی و تعمیرات............................................... 5

الف3-5 خرابی‌های مُد مشترک................................................................................................... 5

الف3-5-1 ممکن است هر سه تجهيز، خرابی مُد مشترک را تحمل نماید................................. 5

الف3-5-2 ممکن است فقط دو تجهيز، خرابی مُد مشترک را تحمل نماید............................... 5

الف3-6 اثرات آب و هوای نامساعد............................................................................................... 5

الف3-7 اثرات خرابی‌های مُد مشترک و آب و هوای نامساعد......................................................... 5

الف3-7-1 تعمیرات در آب و هوای نامساعد امکانپذیر است.................................................... 5

الف3-7-2 تعمیرات در آب و هوای نامساعد انجام نمی‌گیرد.................................................... 5

حل مسائل............................................................................................................................... 5

واژه نامه................................................................................................................................... 5

کتاب های در این موضوع

دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved