وارد شوید | ثبت نام کنید
ترمودینامیک جامدات
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ریچارد ا.سوالین محمود فرازپی 1391 556 بهار 1

پیشرفت های سریع و شگرف تکنولوژی نیاز به دانش آموختگان برنامه های تکنولوژی صنعتی علی الخصوص نیمه هادی ها و دانش پایه قوی مهندسی از جمله ترمودینامیک را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

در کتاب حاضر مباحث ترمودینامیک به گونه ای متفاوت از مطالب کتاب های دیگر ترمودینامیک مطرح شده است، این کتاب از زمان انتشار آن مرجع بسیاری از تحقیقات و دیگر کتاب ها و مقالات علمی پژوهشی قرار گرفته است. یکی از مزیت هایی که این کتاب را نسبت به دیگر کتب ترمودینامیک متمایز می سازد این است که علاوه بر بررسی اصول ترمودینامیک به بررسی مباحث ترمودینامیک رساناها، نیمه رساناها و نارساناها می پزدازد.

هدف کلی این کتاب این است که دانش پژوهان آشنایی و درک بهتری در خصوص خواص ترمودینامیک جامدات پیدا کنند به طوری که آنها قادر خواهند بود خواص ناشناخته بررسی نشده سیستم های مهم ترمودینامیکی مواد را به طور منطقی و درست تحلیل و بررسی نمایند. از این رو کتاب حاضر هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی می تواند جهت دانشگاهیان، مهندسین، تکنسین ها، هنرجویان و صنعتگران کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در مطالب تئوری این کتاب با توجه به گستردگی خاص نظریه ها سعی شده به صورتی قابل فهم و آموزش ارائه شوند. همچنین جهت آشنایی دانشجویان با واکنش ها و فرایندهای واقعی در صنعت نیز مطالعه ی این کتاب مؤثر بوده و با کاربرد عملی ترمودینامیک در صنعت و نحوه استفاده از آن در فرایندهای صنعتی آشنایی پیدا می کنند.  

فصل 1- مقدمه/ 1

 

فصل 2- قانون اول ترمودینامیک/ 5

حرارت، کار و قانون اول/ 5

محاسبات کار/ 7

تابع انتالپی و ظرفیت گرمایی/ 13

گرمای تشکیل/ 19

گرمای واکنش/ 21

مسائل/ 25

مراجع/ 26

 

 

فصل 3- قانون دوم ترمودینامیک/ 27

تعریف انتروپی/ 27

محاسبات انتروپی برای فرایندهای مختلف/ 31

برخی رابطه های مهم به دست آمده از قانون دوم ترمودینامیک/ 37

تفسیر انتروپی آماری/ 47

تاریع انرژی آزاد/ 62

مسائل/ 70

مراجع/72

 

فصل 4- برخی رابطه های بین کمیت های ترمودینامیک/ 73

خواص مواد در دمای صفر کلوین/ 73

وابستگی ظرفیت های حرارتی به دما/ 80

رابطه گرونیزن/ 88

رابطه تراکم پذیری/ 90

اثر القای مغناطیسی/ 94

گرماهای تشکیل ترکیبات یونی/ 98

پیش بینی های اولیه انتروپی/ 106

تخمین ظرفیت های حرارتی بلورها/ 113

گرمای تشکیل ترکیبات/ 117

مسائل/ 120

مراجع/ 122

 

فصل پنجم: ترمودینامیک استحاله های فازی و واکنش های شیمیایی/ 123

دسته بندی انتقال های فازی براساس تربیت انتقال فاز/ 123

انتقال های مرتبه اول/ 128

تبدیل های مرتبه دوم/ 138

واکنش های شیمیایی/ 143

مسائل/ 160

مراجع/ 162

 

فصل ششم: کمیت های مولار جزیی و اضافی

کمیت های مولار جزیی/ 163

روش به دست آوردن یک کمیت مولال جزیی از دیگری/ 168

انرژی آزاد تشکیل یک محلول/ 171

محلول های غلیظ شده/ 177

کمیت های اضافی ترمودینامیک/ 183

مسائل/ 189

مراجع/ 190

 

فصل هفتم: خواص ترمودینامیک سیستم های آلیاژی و دستیابی به یک الگو/ 191

مقدمه/ 191

کاربرد در محلول های ایده آل و باقاعده/ 197

محلول های بی قاعده/ 202

تحولات منظم و نامنظم در جامدات/ 209

برخی ملاحظات کلی در مورد سیستم های آلیاژی/ 219

مسائل/ 224

مراجع/ 225

 

فصل هشتم: تعادل بین فازها با ترکیب متغیر/ 227

قانون فاز گیبس/ 227

محاسبه کمیت های ترمودینامیکی از نمودارهای ساده فازی/ 231

اثر فشار بر حلالیت/ 245

تعادل بین محلول جامد و یک آلیاژ مایع/ 253

حلالیت فاز شبه پایدار/ 257

مسائل/ 259

مراجع/260

 

فصل نهم: انرژی آزاد سیستم های دوتایی/ 261

مقدمه/ 261

انرژی آزاد بر حسب ترکیب برای اجزاء A و B و با ساختارهای بلوری متفاوت/ 270

محاسبه نمودارهای فازی از داده های ترمودینامیک/ 279

روابط بین انواع مختلف نمودارهای فازی/ 284

سیستم های غیریکنواخت/ 290

مسائل/ 295

مراجع/ 296

 

فصل دهم: ترمودینامیک سطوح و فصل مشترک ها/ 297

کشش سطحی و انرژی سطحی/ 298

غیر همسانگردی انرژی های سطحی/ 302

مقادیر انرژی سطحی برای فلزات و ترکیبات/ 309

مرزهای داخلی- ناپیوستگی شیمیایی/ 318

مرزهای درونی- دیوارهای میدان/ 337

فصل مشترک های بین جامدات با ساختار و ترکیبات متفاوت/ 339

مسائل/ 243

مراجع/ 244

 

فصل یازدهم: دسته بندی عیوب در بلورها/ 347

انواع عیوب نقطه ای/ 348

انواع دیگر عیوب/ 351

 

فصل دوازدهم: عیوب در فلزات/ 357

جاهای خالی و بین نشینی ها/ 359

ترکیبات معیوب در فلزات/ 369

مسائل/ 384

مراجع/ 386

 

فصل سیزدهم: عیوب نیمه رساناهای طبیعی/ 387

عیوب الکترونی/ 388

عیوب اتمی و ترکیبات عیوب/ 398

برهم کنش بین عیوب اتمی و الکترونیکی/ 410

مثال کاربردی که برخی از اصول فصل یک تا سیزده را به هم مربوط می سازد/ 418

مسائل/ 423

مراجع/ 424

 

فصل چهاردهم: عیوب در ترکیبات تقریباً استوکیومتری/ 425

انواع عیوب/ 426

انتالپی تشکیل عیب/ 429

ماهیت الکترونی عیوب/ 435

ثابت های تعادل برای واکنش های عیب/ 440

مطالعات موردی بلورهای معیوب/ 449

مسائل/ 467

مراجع/ 469

 

فصل پانزدهم: عیوب ترکیبات غیر استوکیومتری/ 471

دلایل غیر استوکیومتری/ 473

برهم کنش بین عیوب/ 481

ساختار معیوب و ستیت/ 486

مراجع/ 495

 

پیوست/ 497

 

فرهنگ واژه های انگلیسی به فارسی / 515

 

واژه یاب/ 529


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved