وارد شوید | ثبت نام کنید
کشت گياهان بيرون از خاك(كشت هيدروپونيك)
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران پروفسور فيليپ مورارد دكتر علي روستايي 1384 424 بهار 2

عنوان                                                                                                         صفحه

 

 مقدمه مترجم................................................................................................... 1

دیباچه............................................................................................................. 3

مقدمه مولف.................................................................................................... 7

1-کشت گیاهان بیرون از خاک از تحقیق و پژوهش تا توسعه ..................................... 9

1-1-تعاریف....................................................................................................... 11

2-1-اصطلاحات.................................................................................................. 12

3-1-زمینه های کاربرد......................................................................................... 14

4-1-مزایا ومعایب............................................................................................... 20

منابع.............................................................................................................. 39

 

2-موقعیت کنونی تولیدات کشت گیاهان بیرون از خاک.............................................. 41

2-1-تاریخچه..................................................................................................... 43

2-2-موقعیت کشت هیدروپونیک در فرانسه............................................................. 46

3-2-موقعیت اروپایی و دنیا................................................................................... 55

4-2-پاره ای داده های اقتصادی............................................................................. 59

منابع.............................................................................................................. 66

 

3-سیستم های متفاوت کشت هیدروپونیک........................................................... 69

1-3-سیستم های بدون سوبسترا........................................................................ 72

2-3-سیستم های همراه سوبسترا....................................................................... 85

منابع.............................................................................................................. 108

 

4-اصول فیزیولوژی تغذیه معدنی............................................................................ 109

1-4-تغذیه آب.................................................................................................... 111

2-4-اکسیژن دهی سیستم ریشه ای .................................................................. 126

3-4-تغذیه معدنی.............................................................................................. 137

منابع.............................................................................................................. 173

 

5-سوبستراها................................................................................................... 179

1-5-خواص عمومی سوبستراها........................................................................... 181

2-5-معیارانتخاب یک سوبسترا............................................................................. 197

3-5-انواع سوبستراهای استفاده شده ................................................................. 201

منابع.............................................................................................................. 219

 

6-محلولهای غذایی........................................................................................... 221

1-6-وضعیت...................................................................................................... 223

2-6-پیشرفت در متدولوژی................................................................................... 229

3-6-تنگناهای فیزیولوژیکی و شیمیایی.................................................................. 241

4-6-ساخت محلولهای غذایی با استفاده از آب آبیاری.............................................. 265

5-6-محلولهای غذایی برای کارهای تحقیقاتی......................................................... 282

منابع.............................................................................................................. 297

 

7-کنترل و تنظیم تغذیه گیاهان.............................................................................. 301

1-7-کنترل تغذیه................................................................................................ 303

2-7-اتوماتیزاسیون (اتوماتیک سازی)..................................................................... 310

3-7-بازیابی واستفاده از زائد و باقیمانده................................................................. 315

منابع.............................................................................................................. 326

 

 

ضمیمه ها

شماره 1:تعاریف کشت گیاهان بیرون ازخاک........................................................... 329

شماره 2:ارزیابی کشت گیاهان جالیزی در فرانسه (سال 1990)................................. 331

شماره 3: آمار حاصله از پژوهش های S.C.E.E.Sفرانسه (سال 1984).......................... 333

شماره 4: استخراج و آمارهای S.C.E.E.S فرانسه (سال 1989)................................... 334

شماره 5: توزیع کشت گیاهان بیرون از خاک بر اساس ناحیه ها (1989)....................... 336

شماره 6: موارد استفاده اصلی از گلخانه ها بر اساس اهمیت اقتصادی به هکتار (سال

1989)............................................................................................................. 337

شماره 7: مساحتهای جدید سالانه کشت رز به صورت بیرون از خاک........................... 338

شماره 8:هزینه متوسط تاسیس یک گلخانه با تجهیزات مختلف.................................. 339

شماره 9: سوددهی یک گلخانه با تجهیزات مختلف.................................................. 339

شماره 10: مقایسه هزینه های کشت رز در شرایط مختلف زمین، در باکهای پوزولان و روی

بلوکهای پشم صخره.......................................................................................... 345

شماره 11: هزینه های مربوط به انرژِی در سیستم های مختلف کشت........................ 346

شماره 12: مطالعه اکسیژناسیون سیستم ریشه ای .............................................. 353

شماره 13: مینرالیزاسیون و ترکیبات معدنی بافتهای گیاهی ..................................... 363

شماره 14: نقش فیزیولوژیک عناصر معدنی ضروری.................................................. 368

شماره 15: تجزیه کلرورسدیم............................................................................... 383

شماره 16: واحدهای مختلف جهت بیان محلولهای غذائی و تبدیل آنها به یکدیگر........... 387

شماره 17: جدول وزن مولکولی نمکهای اصلی و سایر مواد مورد استفاده در محلولهای

غذایی............................................................................................................. 391

شماره 18: چند فرمولاسیون محلولهای غذایی....................................................... 392

شماره 19: مرورری بر اسیدیته (PH)...................................................................... 393

شماره 20: هدایت الکتریکی محلولهای غذایی........................................................ 395

شماره 21: تبدیل اسید نیتریک واسید فسفریک...................................................... 397

شماره 22: ساخت ملحلوهای غذایی به روش COIC-LESAINT.................................. 399

شماره 23: ساخت محلولهای غذایی به روش BIOFEED............................................ 405

شماره 24:فرمولاسیونهای مختلف یک محلول غذایی کمبود به فسفات....................... 408

شماره 25:تبدیل واحدها از سیستم بین المللی به سیستم انگلیسی....................... 410

شماره 26:قوائد فرانسه برای کودها در محلولهای غذایی (در حال حاضر این قواعد حذف

شده اند) (CONRME AFNOR NF-U-42-004)........................................................... 411

منابع عمومی جهت مطالعات تکمیلی .................................................................. 417

آدرسهای مفید و ضروری..................................................................................... 422

 

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved